Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Ogłoszenia


 

Chełmża, 27.11.2023r.

 "Zaproszenie do składania ofert w zakresie usług brokerskich"

Zaproszenie


13.11.2023r

.


 

 

Chełmża, 02.11.2023r.

 

 

 

 


Chełmża, 21.04.2017r.

W zawiązku z brakiem wpłynięcia ofert na ogłoszony nabór partnerów na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 8.6.2 „Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej”, Działanie 8.6 „Zdrowy i aktywny region” Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014– 2020 Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Chełmży lek. med. Leszek Pluciński oświadcza, iż będzie realizował planowany projekt bez umowy partnerskiej, lecz we współpracy z Podmiotami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Chełmża, dnia 10.03.2017r.

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 8.6.2 „Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej”, Działanie 8.6 „Zdrowy i aktywny region” Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014– 2020

 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży ogłasza otwarty nabór partnerów na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 8.6.2 „Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej”, Działanie 8.6 „Zdrowy i aktywny region” Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014– 2020. Zadania partnera będą skupione wokół działań informacyjno-edukacyjnych. Partnerem może zostać podmiot świadczący usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu toruńskiego oraz powiatów sąsiednich.

Termin składania ofert – 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 31 marca 2017 roku.

 

!!!   INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 21.04.2017 ROKU.

 

Do pobrania:

 Szczegółowe warunki otwartego naboru partnerów,

 Regulamin Konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ-00-04-080/17,

„Opis programu badań przesiewowych raka jelita grubego oraz warunków realizacji przedsięwzięć w ramach programu” (załącznik nr 35 do Regulaminu Konkursu)

„Organizacja realizacji Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w systemie oportunistycznym (załącznik 35.1 do Regulaminu Konkursu),

„Ankieta dla uczestników projektu w ramach Poddziałania 8.6.2.” (załącznik nr 35.9 do Regulaminu Konkursu),

Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu.

 

 

 

 

 


Chełmża, dnia 22.05.2014 r.

 

Informuję, że w związku z zapytaniem ofertowym skierowanym przez Zamawiającego w dniu 28.04.2014, dotyczącym opracowania studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie w ramach realizacji projektu „Przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży”

do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty.

Spośród złożonych ofert wybrano ofertę firmy:

Proksen Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Lubicka 44.

Z powyższym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

 


Chełmża, dnia 02.05.2014 r.

 

Informuję, że w związku z zapytaniem ofertowym skierowanym przez Zamawiającego w dniu 10.04.2014, dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej przy realizacji projektu „Przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży”

do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty.

Spośród złożonych ofert wybrano ofertę firmy:

Pracownia INWESTPROJ Wojciech Osak, 87-134 Rozgarty, ul. Toruńska 10.

Z powyższym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.


Chełmża, dnia 10.04.2014 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Chełmży”, zapraszam do złożenia oferty polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.2. Łączna planowana wartość inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania:

- inwentaryzacji budowlanej,

- technologii medycznej,

- projektu architektonicznego,

- projektu konstrukcji,

- projektu branży sanitarnej (wod-kan, c.o., wentylacji),

- projektu gazów medycznych,

- projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- uzgodnień niezbędnych di uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przedmiarów,

- kosztorysów,

- specyfikacji.

2. Termin wykonania usługi: do 30.05.2014 roku.

4. Oferty powinny być dostarczone na adres Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża do dnia 30.04.2014 roku.

Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- wartość oferty (netto lub brutto),

- podpis oferenta.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny wykonawcy.

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]